Priser og regler

         
1. PRISER

a)     Medlemskontingent:  Kr. 500.-

b)      Innskudd for båtplass: Kr. 4.500.- Innskuddet nedskrives med 10% pr. år med nedre grense på kr. 1.500.-.

c)      Årsleie for båtplass: Kr. 3.000.-

Årsleia kan reduseres med inntil kr. 1.500.- (10 dugnadstimer á kr. 150.- pr. time.)   

d)      Lagring av båter i vintersesongen (15. oktober til 15. mars.)

Lagring i hus: Kr.   800.- for båter under 6 m.

Kr.1.200.-   for båter over  6m.  

e)      Medlemmer som ikke har fast plass og som leier ledig plass i kortere perioder betaler kr. 100.- pr. uke.   

f )      Gjester betaler kr. 100.- pr. døgn.

g)      Nåværende og fremtidige eiere av eiendom som benyttes til landsfeste for flytebrygga samt formann og kasserer skal være fritatt for ordinær årsavgift for 1 plass hver. (Dugnadsinnsatsen skal imidlertid være på nivå med den foreningens medlemmer er pålagt).   

h)      Leietaker/bruker av båtplass er økonomisk ansvarlig for skade som påføres anlegget og/eller andres eiendom.

2. TILDELING AV PLASS
a)
Lokale søkere som er medlemmer i foreningen har fortrinnsrett til båtplass.

b) Plasser til utenbygdsboende begrenses uansett til 2 plasser.   

3. REGLER FOR BRUK AV ANLEGGENE

a)   Båter skal for å skåne anlegget utstyres med strekkfisker på alle fortøyningstauene.

b)   Styret kan for leietakers regning (pris for strekkfisk/tau + 1 t arbeid) gjøre dette dersom eier ikke gjør det selv innen 3 uker fra utsetting.

c)    Båteier spenner et tau mellom bakre ende av utliggerne når plassen forlates for vinteren.

d)   Leier skal fjerne skjell og groe på egne utliggere og på rør på hovedbrygga i egen plass 1 gang pr. sesong.

e)    Medlemmer som ikke skal ha ut båt i sesongen melder fra til styret innen 30. mai slik at plassen kan leies ut til andre.

f)     Dersom plass ikke benyttes av leier selv, faller plassen tilbake til foreninga etter 2 år.

Leier får da tilbakebetalt rest etter nedskriving.

Årsmøte i Viksjøen båtforening 3.3. 2010.
PRISER PÅ UTLEIE AV LØSØRE.

A.   
         Griller:  Kr. 100.- pr. døgn pr. stk.

B.    
         Bord:     Kr. 50 pr. døgn pr. stk.

C. 
Leie av lokale:  
      Medlemmer:      Kr. 100.- pr. gang.
      Andre:                Kr. 250 pr. gang.

Priser fastsatt av styremøte 23.08. 2010.