Havnereglement

Havnereglement for Viksjøen havn.

Sømna kommune

Rådmannen

8924 VIK I HELGELAND

882/83 ESkj/UL

A-520

KYSTVERKET4. DISTRIKT

4.8.1983

VIKSJØEN SØMNA NORDLAND.

GODKJENNINAGV HAVNEREGLEMENT.

Kystverket godkjenner med dette havneregrementet for Viksjøen. Reglementet er vedtatt av Sømna kommunestyre under behandling av sak 22/83. Som kjent er statens havnevesen fra 1.7.81 opphørt som egen etat. De arbeidsområder som denne etat hadde, hører nå inn under Kystverket.

HAVNEREGLEMENT VIKSJØEN HAVN

Innlednlng:

Molokonstruksjonene og almenningskaia i Viksjøen havn tilhører Staten ved Kystverket. Sømna kommune har bruksrett til allmennlngskaia mot plikt tll vedlikehold av anlegget.

Havna står åpen for benyttelse av flske- frakt- skyss- og lystfartøyer av en slik størrelse at de ikke blir tll skade eller sjenanse for den alminnelige bruk av havna og dens anlegg og innretnlnger.

Ved tlldellng av plass skal fartøyer prioriteres i den rekkefølge de er nevnt ovenfor, i hovedsak etter størrelsen og i samråd med Vlksjøen flskarlag.

1

Reglementets gyldighetsområde

Dette reglement gjelder for det sjøområde som llgger nord for molo og allmennlngskai, og som naturllg utgjør havnebasseng.

Vldere omfattes alle anlegg innen havnen som tilhører kystverket 4. distrikt og forvaltes av Sømna kommune av dette reglement herunder alle offentltg og prlvate anlegg og byggverk som grenser umiddelbart opp tll havnen.

2

Admlnistrasjon

Tilsynet med havnen, dens anlegg og traflkk hører under bygnlngsrådet (teknlsk utvalg). Det dagllge tilsyn utøves under bygnlngsrådets (teknisk utvalgs) kontroll av teknisk etat, som skal påse at dette reglement, bygningsrådets (teknisk utvalgs) pålegg, sjøveisreglene og dlrektiver fra overordnet havnenyndighet etterkommes.

Enhver som beflnner seg innenfor havneområdet er forpliktet til å rette seg etter gjeldende bestemmelser og etterkomme pålegg som gis av teknlsk etat med hjemmel i sllke bestemmelser.

Det kan ved eget regulativ bestemmes at det skal kunne ilegges  avgift for fortøyningsplass, med unntak for fiskefartøyer, og førselsavgift  for alle varer med unntak av fangst og fangstredskaper.

3

Oppankrlng og fortøyning

Oppankring eller fortøynlng må lkke foretas i innseilings-løpet tll havnen eller så nær dette at traflkken hindres. Faste fortøyninger, slik som bøyer, varp (utfar) o.l. må ikke utsettes uten speslell tillatelse fra teknlsk etat som skal påse at det ikke plasseres sllk at de kommer I veien for annen traflkk. Ethvert fartøys fører skal ved forhallng eller fortøynlng såvidt mulig unngå å komme andre fartøyer tll fortrengsel. Det er forbudt å fortøye i annet fartøy eller andre fartøyers fortøyning.

Dersom Viksjøen flskarlag krever det, kan teknisk etat forlange at et fartøy skal forhale tll annen fortøynlngsplass for kortere eller lengre tld hvis vær eller trafikkforholdene gjør dette nødvendlg, eller hvls det skulle oppetå fare for skade på andre fartøyer eller anlegg.

4

Tillegg tll – og bruk av almennlngskai

Teknisk etat skal påse at almennlngskaia bllr dlsponert etter følgende retningslinjer :

Almennlngskala skal bare brukes til ombord- og ilandbrlngelse av fiskeredskaper og fangst, ombord-taking og landsettlng av personell samt lossing og lasting av varer. Fartøy som forårsaker unødlg opphold ved kaia tll fortrengsel for andre fartøyer kan bortvlses.

5

Forbud mot tømmlng av avfall, olje etc. i havnen.

Ballast eller avfall, herunder olje/oljerester/oljeblandet vann, slagg, aske, matavfall , søppel o.l. må ikke tømmes i havnen eller så nær denne at det kan bli ført lnn i havnebaasenget. Det må heller ikke legges på strandbeltet så nært flo-målet at det kan bll ført ut i sjøen.

Ved losslng og lastlng skal det tas nødvendige forholds-regler for å hlndre at avfall eller splll fra lasten kommer ut i havnen.

6

Vrak eller synkeferdlge fartøyer eller gjenstander 
må ikke bringes inn på havnen til fortøyning eller opplag.

7

Fart

Fartøyer skal innen havnen ikke bruke større fart enn god sjømannsskikk  og fartøyets manøvrering tilsier. Ikke under noen omstendighet må farten være så stor at det oppstår sjø eller situasjoner som kan medføre skade på eller fare for andre fartøyer eller havnens anlegg.

8

Straffe- og erstatningsregler

Overtredelse av bestemmelsene i dette reglement eller unnlatelse av å etterkonne tekntsk etats pålegg medfører straff t henhold til gjeldende lover og bestemmelser.

Enhver pllkter å svare erstatnlng etter alminnelige eratatnings- rettslige-regler for enhver skade,ulempe m.v. som måtte bli påført offentlig eller privat eiendom eller interesse som følge av anløp og bruk av havnen.

Den som har forårsaket skade plitkter snarest mullg å melde dette tll teknisk etat.

*******************

Vedtatt av Sømna kommunestyre i møte den 11. april 1983, sak 22/83.
Godkjent av kystverket 4. distrikt, Kabelvåg, ved brev av

04.08.1983.