Vedtekter

VEDTEKTER FOR VIKSJØEN BÅTFORENING

§ 1

FORMÅL OG ARBEIDSOPPGAVER

Viksjøen båtforening har til formål å arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på sjøen, og skal arbeide for:

 • Ordnede fortøyningsforhold og opplagsplasser for medlemmenes båter
 • Større kunnskap om båter og nautiske forhold
 • Bedre båtøkonomi for medlemmene
 • Økt sjøkyndighet og større sikkerhet i båtsporten
 • Gode samværsformer blant annet gjennom felles turer, møtevirksomhet og sammenkomster

Båtforeningen skal følge nøye med i utviklingen på områder som er av interesse for medlemmene og bidra til løsning av aktuelle saker.

Båtforeningen fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for skade som oppstår på båter laget har mottatt til transport eller forvaring, har påtatt seg å passe, flytte, eller har fått i oppdrag å reparere.

§ 2

MEDLEMSKAP

Alle personer over 16 år som har lovlig registrert båt, kan bli medlemmer av laget. Andre båtinteresserte kan også søke medlemsskap. Nye medlemmer betaler fastsatt innmeldingsgebyr.

Bare den som har betalt medlemskontingent ved årets utgang kan regnes som medlem det året, med stemmerett på etterfølgende årsmøte.

Bestemmelsene om innmeldingsgebyr og medlemskontingent kan fravikes når det foreligger særlige grunner til det.

Medlemmene har generell plikt til å følge opp vedtak som treffes av lagets styrende organer, samt å overholde avtaler/reglementer fastsatt i samsvar med vedtektene.

Styret kan utelukke medlemmer som opptrer til anstøt eller virker til skade for laget. Slikt vedtak kan innankes for årsmøtet som avgjør saken med alminnelig stemmeflertall.

§ 3

ÅRSMØTET

Årsmøtet er båtoreningens høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Medlemmene innkalles skriftlig med minst to ukers varsel.

PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE BEHANDLES:

 1. Styrets forslag til årsmelding og revidert regnskap for foregående kalenderår.
 2. Fastsette medlemskontingent og innmeldingsgebyr for arbeidsåret.
 3. Behandle styrets forslag til budsjett og arbeidsplan for året.
 4. Velge formann, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velger selv nestformann, kasserer og sekretær. Formannen velges for ett år om gangen. De øvrige medlemmer og varamedlemmer velges for to år, dog slik at første gang trer halvparten ut ved loddtrekning etter ett år. Tillitsvalgte kan nekte gjenvalg for like lang tid som de har fungert. Valgbar er den som har stemmerett ved årsmøtet.
 5. Velge to personer som ikke er medlem av styret til å forestå revisjon av lagets regnskaper.
 6. Behandle andre saker som årsmøtet har godkjent oppført på dagsorden. Saker som ett eller flere lagsmedlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet må være kommet inn til styret senest 7 dager før årsmøtet avholdes. Årsmøtet kan velge/gi styret fullmakt til å velge faste eller midlertidige utvalg til å ta seg av særskilte oppgaver, samt opprette organer (andelslag – forretningsstyre) til å forestå drift av båthavner, opplagsplasser, klubbhus o.l.
 7. Møtelederen fremmer forslag om avstemmingsmåten, men valg skal foregå skriftlig om noen krever det. Vedtak i andre saker enn de som angår vedtektsendringer, skal skje ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Valg av formann krever over halvparten av de avgitte stemmer. Stemmelikhet ved andre valg avgjøres ved loddtrekning.

§ 4

EKSTRAORIDINÆRE ÅRSMØTER

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret vedtar det eller når minst en tredjedel av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er angitt i innkallingene.

§ 5

STYRET

Styret leder båtforeningens virksomhet i samsvar med årsmøtets vedtak. Det kommer sammen så ofte formannen eller flertallet av styret finner det formålstjenlig, Styret er vedtaksført når minst halvparten, deriblant formannen eller nestformannen er tilstede.

Styret har ansvaret for at det blir drevet effektivt arbeid i fore­ningen, at det er god intern informasjon og skikkelig kontakt utad, bl.a. i forholdet til Viksjøen fiskarlag og Sømna kommune.

§ 6

MEDLEMSMØTER

På medlemsmøter kan tas opp enhver sak av interesse for foreningen. Medlemsmøter skal som hovedregel være informasjons- og diskusjonsmøter. Vedtak kan ikke treffes med bindende virkning for styret dersom det er i strid med årsmøtevedtak (budsjett og arbeidsplan).

 § 7

ENDRINGER I VEDTEKTENE

Disse vedtekter kan endres av ordinært årsmøte, når minst to tredjedeler stemmer for det. Forslag om endringer sendes ut til medlemmene sammen med innkallingen.

§ 8

OPPLØSNING AV BÅTFORENINGEN

Båtforeningen oppløses på årsmøtet når minst to tredjedeler stemmer for det og når minst en tredjedel av medlemmene er til stede.

Foreningens midler og eiendeler forvaltes etter oppløsning av Sømna kommune. Eiendelene kan stilles til disposisjon for nytt småbåtlag etter overenskomst mellom Sømna kommune og Kgl. Norsk Motorbåtforening.